Projekt rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti

 

P R O J E K T   R O Z D Ě L E N Í   O D Š T Ě P E N Í M

 

S E   V Z N I K E M   J E D N É   N O V É

 

O B C H O D N Í   S P O L E Č N O S T I

 

 

 

vyhotovený ve smyslu ustanovení § 174 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 15 odst. 1 ve spojení s ustanoveními § 250 a § 290 a souv. a v souladu s § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

Zúčastněná obchodní společnost:

 

 

 

CKV s.r.o.

 

se sídlem Kamenický Šenov, Dvořáčkova 939, PSČ 47 114, Česká republika

 

zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka C 22593, IČ: 272 85 600

 

právní forma: společnost s ručením omezeným

 

(dále jen „CKV s.r.o.nebo též jen „Rozdělovaná společnost“)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznikající nástupnická obchodní společnost:

 

 

 

Sklárna  Jílek s.r.o.

 

se sídlem Kamenický Šenov, Dvořáčkova 939, PSČ 47 114, Česká republika

 

právní forma: společnost s ručením omezeným

 

(dále jen „CKV - Jílek s.r.o. nebo též jen „Nástupnická společnost“)

 

 

 

 

V Kamenickém Šenově dne:…28.5.2019……..


 

 

PREAMBULE

 

 

 

Hlavním předmětem podnikání společnosti CKVs.r.o. se sídlem Kamenický Šenov, Dvořáčkova 939, PSČ 47 114, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka C 22593, IČ: 272 85 600, právní forma: společnost s ručením omezeným, jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost CKVs.r.o., realizuje podnikatelskou činnost prodejem a distribucí sklářských výrobků. 

 

 

 

Za účelem dosažení vyšší transparentnosti bylo rozhodnuto o realizaci procesu rozdělení společnosti CKVs.r.o. formou odštěpení se vznikem jedné nové obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že rozdělovaná společnost CKVs.r.o. nebude zrušena ani nezanikne a bude pokračovat v činnosti a vyčleněná část jejího jmění přejde na jednu nově vznikající společnost s ručením omezeným a společníci rozdělované společnosti CKVs.r.o. se stanou společníky nově vznikající nástupnické společnosti ve stejném poměru, v jakém jsou společníci rozdělované společnosti CKVs.r.o.

 

 

 

Vzhledem k uvedenému jednatel společnosti CKVs.r.o. zabezpečil v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zejména v souladu s jeho ustanoveními § 15 odst. 1, § 250, § 290 a souv. Zákona vyhotovení tohoto Projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti (dále jen Projekt“).

 

 

 

 

 

Čl. 1

 

Předmět Odštěpení, Rozdělovaná společnost

 

a projev vůle založit Nástupnickou společnost včetně její identifikace

 

 

 

Na základě tohoto Projektu dojde k rozdělení společnosti CKVs.r.o. formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti s ručením omezeným s tím, že Rozdělovaná společnost CKVs.r.o. se neruší ani nezanikne a vyčleněná část jejího jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na jednu vznikající Nástupnickou společnost s ručením omezeným s obchodní firmou: CKV – Jílek s.r.o., se sídlem Kamenický Šenov, Dvořáčkova 939, PSČ 47 114, Česká republika a společníci Rozdělované společnosti CKVs.r.o. se stanou společníky Nástupnické společnosti (dále jen „Odštěpení“).


 

 

Společnost CKV s.r.o. se sídlem Kamenický Šenov, Dvořáčkova 939, PSČ 47 114, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka C 22593, IČ: 272 85 600, právní forma: společnost s ručením omezeným, je v procesu Odštěpení v postavení Rozdělované společnosti.

 

Společnost CKV - Jílek s.r.o. se sídlem Kamenický Šenov, Dvořáčkova 939, PSČ 47 114, Česká republika, právní forma: společnost s ručením je v procesu Odštěpení nově vznikající Nástupnickou společností.

 

 

 

Při rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti na základě tohoto Projektu dojde ke vzniku následující nové společnosti:

 

 

 

Obchodní firma:         Sklárna  Jílek s.r.o.

 

IČ:                               bude přiděleno

 

Sídlo:                           Kamenický Šenov, Dvořáčkova 939, PSČ 47 114, Česká republika

 

Právní forma:              společnost s ručením omezeným

 

Den zápisu:                 zápisem rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku

 

Základní kapitál:         200 000,-Kč

 

 

 

Společník:                   Ing. MIROSLAV ČERMÁK, dat. nar. 1. října 1952

 

Huťská 947, 471 14 Kamenický Šenov

 

Podíl:                          

 

Vklad:                         66 000,- Kč

 

Splaceno:                     100%

 

Obchodní podíl:          33%

 

druh podílu:                 základní bez zvláštních práv a povinností

 

Kmenový list:              nebyl vydán

 

 

 

Společník:                   MILAN VACEK, dat. nar. 25. prosince 1956

 

Dvořáčkova 939, 471 14 Kamenický Šenov

 

 

 

Podíl:                          

 

Vklad:                         68 000,- Kč

 

Splaceno:                     100%

 

Obchodní podíl:          34%

 

druh podílu:                 základní bez zvláštních práv a povinností

 

Kmenový list:              nebyl vydán

 

 

 

Společník:                   VLADIMÍR KYNČL, dat. nar. 11. ledna 1956

 

Máchova 661, 407 21 Česká Kamenice

 

 

 

Podíl:                          

 

Vklad:                         66 000,- Kč

 

Splaceno:                     100%

 

Obchodní podíl:          33%

 

druh podílu:                 základní bez zvláštních práv a povinností

 

Kmenový list:              nebyl vydán

 

 

 

 

 

Statutární orgán Nástupnické společnosti:

 

Jednatel:         Ing. MIROSLAV ČERMÁK, dat. nar. 1. října 1952

 

Huťská 947, 471 14 Kamenický Šenov

 

 

 

 

 

 

 

Společenská smlouva Nástupnické společnosti je uvedena v čl. 12 tohoto Projektu. Rozdělovaná společnost má v souladu s ustanovením § 247 Zákona právní postavení zakladatele Nástupnické společnosti a projevuje tímto vůli založit Nástupnickou společnost.

 

 

 

Odštěpení se provádí podle tohoto Projektu ve smyslu § 14 Zákona.

 

 

 

Čl. 2

 

Rozhodný den Odštěpení (§ 250 odst. 1 písm. d) Zákona)

 

Rozhodným dnem Odštěpení, od něhož se jednání Rozdělované společnosti, která se týkají majetku a dluhů, jež mají dle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost, považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je 1. 1. 2019 ve smyslu ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a § 10 odst. 1 a 2 Zákona (dále jen Rozhodný den“).

 

Právní účinky Odštěpení nastávají a k přechodu odštěpované části jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost dochází ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku.

 

Čl. 3

 

Práva a opatření ve vztahu k vlastníkům emitovaných dluhopisů

 

(§ 250 odst. 1 písm. e) Zákona)

 

Vzhledem k tomu, že v případě rozdělované společnosti nebyly upsány žádné dluhopisy a nejsou zde žádní vlastníci dluhopisů rozdělované společnosti, nejsou v tomto Projektu stanovena žádná práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům emitovaných dluhopisů, ani zde nejsou uvedena opatření, jež jsou pro ně navrhována, ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) Zákona.

 

Čl. 4

 

Poskytované zvláštní výhody (§ 250 odst. 1 písm. g) Zákona)

 

Žádné zvláštní výhody ve smyslu § 250 odst. 1 písm. g) Zákona nejsou a nebudou ze strany Rozdělované společnosti ani Nástupnické společnosti poskytovány, tedy ani členům statutárního orgánu Rozdělované společnosti nebo členům statutárního orgánu, ani znalci, když Projekt nebude v souladu s ustanovením § 310 Zákona přezkoumáván znalcem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5

 

Určení, kteří zaměstnanci Rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci

 

Nástupnické společnosti (§ 250 odst. 1 písm. h) Zákona)

 

 

 

jméno, příjmení

druh

profese

od

do

Iveta Králová

HPP

brusička

09.02.2009

neučitá

Helena Pekárová

HPP

dělník ve výrobě skla

11.02.2009

neučitá

Luděk Janda

HPP

sklář

16.02.2009

neučitá

Monika Jandová

HPP

pukačka

02.03.2009

neučitá

Roman Zahradníček

HPP

údržbář

04.01.2010

neučitá

Tomáš Verberger

HPP

obsluha plynových zařízení

07.07.2011

neučitá

Miroslav Drahoňovský

HPP

obsluha plynových zařízení

07.11.2013

neučitá

Marcel Janda

HPP

sklář

01.04.2014

neučitá

Naděžda Rylová

HPP

brusička

04.03.2015

neučitá

Zdeněk Jankovský

HPP

sklář

18.08.2015

neučitá

Jiří Šott

HPP

dělník ve výrobě skla

01.06.2016

neučitá

Oldřich Chytráček

HPP

sklář

01.06.2017

neučitá

Martin Jech

HPP

obsluha plynových zařízení

01.09.2017

neučitá

 

 

 

 


Čl. 6

 

Výměnný poměr a Postup při vydávání kmenových listů Nástupnické společnosti
(§ 88 odst. 4 Zákona)

 

Společníkem Rozdělované společnosti je:

 

 

 

Ing. MIROSLAV ČERMÁK, dat. nar. 1. října 1952,

 

Huťská 947, 471 14 Kamenický Šenov

 

Vklad: 66 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 33%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

MILAN VACEK, dat. nar. 25. prosince 1956

 

Dvořáčkova 939, 471 14 Kamenický Šenov

 

Vklad: 68 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 34%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

VLADIMÍR KYNČL, dat. nar. 11. ledna 1956

 

Máchova 661, 407 21 Česká Kamenice

 

Vklad: 66 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 33%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

 

 

Základní kapitál Rozdělované společnosti činí 200 000,- Kč a byl plně splacen.

 

Výše vkladu, rozsah splnění vkladové povinnosti a výše podílů společníka rozdělované společnosti před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku:

 

Ing. MIROSLAV ČERMÁK, dat. nar. 1. října 1952,

 

Huťská 947, 471 14 Kamenický Šenov

 

Vklad: 66 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 33%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

MILAN VACEK, dat. nar. 25. prosince 1956

 

Dvořáčkova 939, 471 14 Kamenický Šenov

 

Vklad: 68 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 34%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

VLADIMÍR KYNČL, dat. nar. 11. ledna 1956

 

Máchova 661, 407 21 Česká Kamenice

 

Vklad: 66 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 33%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

Účast společníka v Rozdělované společnosti nezaniká. Podíl společníka v Rozdělované společnosti podléhá výměně. Výše vkladu ani podílu společníka v rozdělované společnosti se nemění.

 

Výměnný poměr se stanovuje pro společníky Rozdělované společnosti stejně podle jejich podílu účasti na základním kapitálu Rozdělované společnosti (rovnoměrný výměnný poměr). Každý společník Rozdělované společnosti na jeden základní podíl Rozdělované společnosti, který je spojen s vkladem do základního kapitálu rozdělované společnosti,  obdrží jeden základní podíl Nástupnické společnosti, který je spojen s vkladem do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve stejné výši jako v Rozdělované spolenčnosti.

 

Výměnný poměr je stanoven jako rovnoměrný, a proto nedochází k poškození žádného společníka Rozdělované společnosti. Vzhledem k výše uvedenému se žádnému ze společníků nepřiznává nárok na doplatek ani nárok na dorovnání podle ustanovení § 45 a násl. zákona o přeměnách.

 

Výše vkladu, rozsah splnění vkladové povinnosti a výše podílů společníka Rozdělované společnosti, jehož podíl se vyměňuje, po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku – v Nástupnické společnosti:

 

 

 

Společník:                   Ing. MIROSLAV ČERMÁK, dat. nar. 1. října 1952

 

Huťská 947, 471 14 Kamenický Šenov

 

Podíl:                          

 

Vklad:                         66 000,- Kč

 

Splaceno:                     100%

 

Obchodní podíl:          33%

 

druh podílu:                 základní bez zvláštních práv a povinností

 

Kmenový list:              nebyl vydán


 

 

Společník:                   MILAN VACEK, dat. nar. 25. prosince 1956

 

Dvořáčkova 939, 471 14 Kamenický Šenov

 

 

 

Podíl:                          

 

Vklad:                         68 000,- Kč

 

Splaceno:                     100%

 

Obchodní podíl:          34%

 

druh podílu:                 základní bez zvláštních práv a povinností

 

Kmenový list:              nebyl vydán

 

 

 

Společník:                   VLADIMÍR KYNČL, dat. nar. 11. ledna 1956

 

Máchova 661, 407 21 Česká Kamenice

 

 

 

Podíl:                          

 

Vklad:                         66 000,- Kč

 

Splaceno:                     100%

 

Obchodní podíl:          33%

 

druh podílu:                 základní bez zvláštních práv a povinností

 

Kmenový list:              nebyl vydán

 

 

 

Rozdělení odštěpením nebude mít žádný vliv na obchodní podíl dosavadního společníka Rozdělované společnosti.

 

 

 

Výše vkladu, rozsah splnění vkladové povinnosti a výše podílů společníka rozdělované společnosti, jehož podíl se vyměňuje, po zápisu rozdělení do obchodního rejstříku – v Rozdělované společnosti:

 

Ing. MIROSLAV ČERMÁK, dat. nar. 1. října 1952, Huťská 947, 471 14 Kamenický Šenov

 

Vklad: 66 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 33%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

MILAN VACEK, dat. nar. 25. prosince 1956, Dvořáčkova 939, 471 14 Kamenický Šenov  

 

Vklad: 68 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 34%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

VLADIMÍR KYNČL, dat. nar. 11. ledna 1956 Máchova 661, 407 21 Česká Kamenice

 

Vklad: 66 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 33%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

 

 

Čl. 7

 

Rozdělovaná společnosti není příjemcem veřejné podpory.

 

Čl. 8

 

Zpráva o rozdělení a přezkoumání Projektu znalcem

 

Statutární orgán Rozdělované společnosti nezpracovává v souladu s ustanovením § 24 a násl. zákona o přeměnách zprávu o přeměně Rozdělované společnosti, v níž by objasnil a odůvodnil důsledky rozdělení, ani jiné zprávy týkající se rozdělení, neboť dle § 27 písm. d) a § 8 Zákona společníci rozdělované společnosti udělili s tím, že ani zpráva o přeměně ani jiná zpráva týkající se přeměny nebude vypracována.

 

Čl. 9

 

Ocenění odštěpované části jmění Rozdělované společnosti znalcem

 

Část jmění Rozdělované společnosti, která má podle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost, je podle ustanovení § 253 odst. 2 a § 254 Zákona oceněna posudkem znalce pro ocenění jmění zpracovaným znaleckým ústavem 1. Znalecká a.s., IČ: 254 88 350, se sídlem Liberec 2, Mozartova 679/21, PSČ 460 01, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1790 (dále jen „Znalec“), jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze. O ocenění odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, která má podle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost, je Znalcem pořízen znalecký posudek (dále jen „Posudek znalce“).

 

Hodnota odštěpované části jmění Rozdělované společnosti, která má podle tohoto Projektu přejít na Nástupnickou společnost, je oceněna v Posudku znalce v souladu s ustanovením § 254 Zákona.

 

 

 

V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 občanského zákoníku byla ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31. 12. 2018 sestavena účetní závěrka Rozdělované společnosti, a k Rozhodnému dni byla sestavena zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti.

 

 

 

V souladu s ustanovením § 266 odst. 1 Zákona není vlastní kapitál Rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze sestavené k Rozhodnému dni nižší než její základní kapitál.

 

Čl. 10

 

Oznamovací povinnost - informace o Odštěpení

 

V souladu s oznamovací povinností upravenou zejména v ustanovení § 33 a § 34 Zákona bude Projekt uložen u obchodního rejstříku  Krajského soudu v Ústí nad Labem ve sbírce listin Rozdělované společnosti.

 

 

 

Oznámení o tomto uložení do sbírky listin bude společně s upozorněním pro společníky a věřitele zveřejněno v Obchodním věstníku v souladu s § 33 ZákonaČl. 11

 

Změna zakladatelského právního jednání

 

Rozdělované společnosti při Odštěpení

 

(§ 250 odst. 1 písm. m) Zákona)

 

Společenská smlouva Rozdělované společnosti se v souvislosti s Odštěpením nemění.

 

 

 

Čl. 12

 

Společenská smlouva Nástupnické společnosti

 

Sklárna Jílek s.r.o.

 

I.

 

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

 

Společnost s ručením omezeným CKV - Jílek s.r.o. vznikla rozdělení odštěpením.

 

 

 

II.

 

Obchodní firma a sídlo

 

1.        Obchodní firma zní:                    Sklárna Jílek s.r.o.

 

2.        Sídlo společnosti:                         Kamenický Šenov

 

 

 

III.

 

Předmět podnikání a činnosti

 

1.        Předmět podnikání společnosti:

 

- broušení a leptání skla

 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

 

 

IV.

 

Společníci a Výše vkladů a Podílů a Hlasů jednotlivých společníků

 

 

 

Ing. MIROSLAV ČERMÁK, dat. nar. 1. října 1952, Huťská 947, 471 14 Kamenický Šenov

 

Vklad: 66 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 33%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

MILAN VACEK, dat. nar. 25. prosince 1956, Dvořáčkova 939, 471 14 Kamenický Šenov 

 

Vklad: 68 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 34%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

VLADIMÍR KYNČL, dat. nar. 11. ledna 1956 Máchova 661, 407 21 Česká Kamenice

 

Vklad: 66 000,- Kč

 

Splaceno: 100%

 

Obchodní podíl: 33%

 

Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

 

 

 

Vlastnictví více podílů se nepřipouští

 

Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka či na třetí osobu se souhlasem valné hromady

 

V případě převodu podílu mají společníci předkupní právo. Při realizaci předkupního právva se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

 

 

Podíl nemůže být předmětem zástavního práva

 

 

 

Bude-li mít společnost jediného společníka, je jeho podíl převoditelný bez jakéhokoliv omezení.

 

 

 

.

 

 

 

V.

 

Výše základního kapitálu

 

Základní kapitál společnosti činí 200 000,-- Kč (dvěstě tisíc korun českých).

 

Celý základní kapitál byl splacen v plné výši.

 

VI.

 

Orgány společnosti

 

 

 

Orgány společnosti jsou:

 

A. Valná hromada (jediný společník)

 

B. Jednatel

 

 

 

A.    vlaná hromada

 

1.       Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, rozhoduje o otázkách, které zákon nebo tato smlouva do působnoszi valné hromady zahrnují.

 

2.       Do působnosti valné hromady náleží též

 

a.       Rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy (zakladatelské listiny), nedochází-li k ní na zákldě jiných právních skutečností,

 

b.       Rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,

 

c.        Volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování podle § 64 zákona o obchodních korporacích,

 

d.       Udělování a odvolání prokury

 

3.       Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti

 

4.       Valná hhromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 66 % všech hlasů, nevyžaduje.li zákon vyšší počet

 

Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasovalo 66% hlasů všech společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů.

 

Každý společník má jeden hlas (1 hlas) na každou jednu korunu českou (1,- Kč) svého vkladu.

 

5.       V případě, že společnost bude mít jediného společníka, vykonává působnost valnéí hromady tento společník.

 

Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele nebo na adresu sídla společnosti a nebo na e-mailovou adresu.

 

Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

 

 

 

 

 

B.        Jednatelé, počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost

 

1.        Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má 1 jednatele.

 

2.        za společnost jedná každý jednatel samostatně s následujícími vyjímkami:

 

- koupě a prodej nemovitostí

 

- zřízení zástavních smluv k nemovitostem i věcem movitým

 

- koupě a prodej movitých věcí za kupní cenu vyšší než 500 000,- Kč

 

- Přijetí nebo poskytnutí úvěru na částku vyšší jak 500 000,- Kč

 

- Uzavírání smluv o nájmu nebo podnájmu na dobu delší než 1 rok,

 

- uzavírání smluv o leasingu ve výši vyšší než 500 000,- Kč

 

V těchto případech je třeba předchozího souhlasu valné hromady

 

3.        jednatel podepisuje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis..

 

4.        bez svolení všech společníků jednatel nesmí:

 

- podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

 

- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení (např. prokuristou), ledaže se jedná o koncern; nebo

 

- účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením (tj. společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti) nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

Dozorčí rada

 

Nezřizuje se.

 

X.

 

Zrušení společnosti

 

Dohoda společníků o zrušení společnosti (rozhodnutí jediného společníka o zrušení společnosti) má formu veřejné listiny.

 

 

 

 


 

 

Čl. 13

 

Určení, jaký majetek a jaké dluhy přecházejí na Nástupnickou společnost
(§ 250 odst. 1 písm. i)Zákona)

 

 

 

Rozdělovaná společnost vykázala ve své mimořádné účetní závěrce sestavené ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. ke dni 31. 12. 2018 níže uvedené složky majetku, vlastního kapitálu a cizího kapitálu:

 

 

 

Majetek

Účetní hodnota

v tis (Kč)

1

Dlouhodobý nehmotný  majetek

2

Dlouhodobý hmotný  majetek

454

A

Majetek celkem

454

3

Oběžná aktiva

6670

 

Ostatní aktiva

0

 

Aktiva celkem

7124

 

 

Závazky

Účetní hodnota

v tis (Kč)

1

Rezervy

20

2

Dlouhodobé závazky

0

3

Krátkodobé závazky

1171

4

Bankovní úvěry a výpomoce

6

5

Ostatní pasiva (závazky)

0

 

 

b.

Závazky  c e l k e m

1197

 

 

c.

Jmění (a – b) 

5927

 

 

 

 

 

Majetek

 

Na Nástupnickou společnost dále přechází ke dni zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku následující majetek Rozdělované společnosti, tedy:

 

 

 

3.     poř.č.

název položky dlouhodobého majeku

rok

počet

časová hodnota

pořízení

ks

k 31.12.2018

1

GO ventilátoru 2015

2015

1

20 000

2

Ovládání pecí, Simatic,PC

2009-2013

1

70 000

3

Frekvenční měnič komínový ventilátor

2016

1

16 000

4

Ventilátor na temp. Pánve

2013

1

65 000

5

Spalinový kotel

2008

1

13 000

 

FORMÁRNA

 

 

 

6

Pásová pila Jesan PPN 80

2008

1

5 000

7

motorová  pila

2008

1

2 000

8

Malá hoblovka

2008

1

1 500

9

Bruska

2008

1

1 000

10

Dláta

2008-2014

20

3 000

11

Drobné nářadí

2009-2014

set

1 000

12

Hlavice k soustruhu

2008

12

3 000

13

Soustružnická dláta

2008

70

6 000

14

Regál kovový

2008

20

2 000

15

Bazén na formy

2008, 2013

2

2 000

16

Sklad forem - regály dřevěné

 

40 m

1 000

17

Dřevěné formy

 

200

10 000

18

Pecolové formy

 

60

15 000

19

Pecolové formy nové

 

5

18 000

20

Formy z mastku

2008

25

3 000

21

Uhlíkové formy

 

6

80 000

 

Kovová formárna - regály

 

 

 

22

Regál kovový

 

3

1 500

23

Optišové formy litinové

 

70

1 800 000

24

Kovové formy rotační

 

20

600 000

25

Kovové formy nerotační

 

30

300 000

26

Hliníkové formy

 

20

30 000

27

Drátěné formy

 

100

10 000

28

Kleště

 

 

20 000

29

Pelikán

 

 

20 000

30

litina na formy

 

 

10 000

31

Odstředivka

2014

 

10 000

 

TAVENÍ

 

 

 

32

Míchačka kmene

 

1

20 000

33

Míchačka kmene

 

1

20 000

34

   Elektronika k váze kmenárna

 

 

8 000

35

Váha digitální  15kg

 

 

5 000

36

Korba na kmen

 

30

15 000

37

Korba na šefy

 

13

1 300

38

Trok na střepy dřevěný

 

29

10 000

39

Vozík na korby

 

6

5 000

40

Plastové soudky na suroviny,lopatky

 

18

1 800

41

Mlýnek na suroviny

 

 

500

42

Zásobníky na hlavní suroviny

 

5

10 000

43

Uzamykatelná skříň na jedy

 

 

500

44

Boxy na střepy

 

 

5 000

45

Vozíky na střepy

 

17

20 000

46

Drtič na suroviny

 

 

5 000

47

Ruční lis na papír

 

 

500

48

Nakládací lopata

 

10

5 000

49

AKC trubka na foukání

 

4

2 000

50

Temper. souprava na temperování  TA

 

2

6 000

51

Kovové hadice na vzduch

 

 

1 000

52

Temperovací hořák na malou pec

 

2

2 000

53

Ventilátor na temperování  velký

 

 

3 000

54

Pila na šamot diamantová

 

 

10 000

55

Pyrometr  Minolta

 

 

30 000

56

Pyrometr optický

 

 

1 000

57

Most na vyvážení

 

 

2 000

58

Kolečko plechové

 

4

2 000

59

Kolečko plechové na žár

 

1

500

60

Paletizační vozík

 

1

5 000

 

HUŤ

 

 

 

61

Tavicí pec jednopánvová rekuperační

 

 

380 000

62

Tavicí pec jednopánvová studiová 2016

 

 

135 000

63

Komorová chladicí pec č.3

 

 

20 000

64

Komorová chladicí pec č.4

 

 

20 000

65

Komorová chladicí pec č.5   s ventilátorem

 

 

20 000

66

Komorová chladicí pec č.6  s ventilátorem

 

 

20 000

67

Komorová chladicí pec č.7

 

 

20 000

68

Chladící el.pec

 

 

8 000

69

Čerpadlo pod pecí

 

 

4 000

70

Čerpadlo pod velínem

 

 

1 000

71

Tlaková nádoba , podpecí

 

 

1 000

72

Regály

 

2

1 000

73

Nařadí na pánve

 

 

7 000

74

Lopata na pánve velká

 

2

20 000

75

Lopata na pánve malá

 

1

8 000

76

Pícka na kroužky

 

1

6 000

77

Pícka na kroužky s pyrometrem

 

1

12 000

78

Roztáčecí pícka  základní

 

5

15 000

79

Roztáčecí pícka  s autom.hořákem

 

2

40 000

80

Roztáčecí pícka šamotová

 

1

3 000

81

Roztáčecí pícka šamotová velká

 

1

8 000

82

Odrážecí  lavice elekltr.

 

2

2 000

83

Točák na píšťaly

 

2

4 000

84

Prohlížečka na přetah.šišky

 

1

1 000

85

Lisostřik

 

1

30 000

86

Kyslíkové hořáky se stojanem

 

2

10 000

87

Hrnec na střepy

 

15

1 500

88

Střepák

 

6

1 200

89

Plech.nádrže na formy

 

 

1 000

90

Nádoby na namáčení forem

 

 

1 000

91

Rudl

 

3

1 500

 

SKLÁŘSKÉ NÁŘADÍ

 

 

 

92

Dlouhé -přílepníky,želízka,háčky

 

 

80 000

93

Nabírací lžíce,nabírací koule

 

 

94

Krátké  nářadí-nůžky,pinzety….

 

 

95

Píšťaly

 

 

96

Stojan pod formy

 

 

97

Stolek na urážení

 

 

98

Korýtka

 

 

99

Tálky

 

 

100

Stůl na ramena

 

2

101

Vidličky na odnášení

 

 

102

Sklářské lavice

 

 

103

Ostatní

 

 

 

HUTNÍ  KANCELÁŘ

 

 

 

104

Kancelářské stoly

 

6

600

105

Konferenční stůl

 

1

300

106

Židle

 

10

2 000

107

Skříň vysoká

 

4

400

108

Skříň nízká

 

3

300

109

Skříň na střihy

 

2

4 000

110

Lednička

 

1

2 000

111

Kopírka

 

1

2 000

112

Barometr

 

1

100

113

Plechový pořadač

 

1

100

 

VZORKOVNA

 

 

 

114

Stoly  a stolky  na vzorky-různé

 

 

5 000

115

Deska na vzorky optik

 

1

2 000

116

Lednička

 

1

2 000

117

Věšák

 

1

200

118

Stůl

 

1

300

119

Židle

 

6

1 200

120

Vzorkovník barev

 

2

10 000

121

Vzorky skla

 

 

25 000

 

PUKÁRNA , BRUSÍRNA

 

 

 

122

Pukací stroj 4 pozicový "GlassIcentrum"

 

2

30 000

123

Regulace tlakového vzduchu

 

 

1 000

124

Stůl

 

2

200

125

Regál

 

 

100

126

Lednice

 

 

500

127

Brousicí stroj -kalibrace

 

 

8 000

128

Brousicí stroj BV-1

 

 

10 000

129

Kuličský stroj  č. D

 

 

12 000

130

Kuličský stroj  filc  č. C

 

 

12 000

131

Kuličský stroj  č. A

 

 

12 000

132

Kuličský stroj  č. B

 

 

12 000

133

Kuličský stroj  č. E

 

 

12 000

134

Kuličský stroj -dia pila  č.H

 

 

12 000

135

Kartáč,stroj na leštění

 

 

3 000

136

Hladinářský stroj  č.7

 

 

7 000

137

Hladinářský stroj č.6

 

 

7 000

138

Hladinářský stroj mikro č.5

 

 

7 000

139

Hladinářský stroj kámen č.4

 

 

7 000

140

Hladinářský stroj leštící  č.3

 

 

7 000

141

Hladinářský stroj-papír  č.1

 

 

7 000

142

Hladinářský stroj 60cm  č.2

 

 

7 000

143

Hladinářský stroj č.8

 

 

7 000

144

Hladinářský stroj  č.9

 

 

7 000

145

Hladinářský stroj náhradní

 

 

7 000

146

Vrtačka velká,čerpadlo

 

 

10 000

147

Vrtačka  malá

 

 

7 000

148

Vrtačka dvoučinná

 

 

8 000

149

Pila dia velká,čerpadlo

 

 

10 000

150

Stoly stolky

 

13

7 000

151

Kruhová zapalovačka

 

 

20 000

152

Kompresor šroubový

 

 

39 000

153

Kompresor  Orlík 75

 

 

3 000

154

Kompresor Orlík

 

 

3 000

155

Signovačka                                5000

 

 

1 500

156

Pískovačka

 

 

5 000

157

Odsávání  POC

 

 

3 000

158

Točna

 

5

5 000

159

Lednice

 

1

1 000

160

Myčka

 

1

3 000

161

plech.skříň

 

1

100

162

plech.regál

 

 

100

163

Odkládací stůl s topením

 

1

1 500

 

EXPEDICE

 

 

 

164

Rozkreslovačka

 

2

12 000

165

Regály

 

 

6 000

166

Vážicí paletizační vozík

 

1

15 000

167

Paletizační vozík

 

2

6 000

168

Paletizační vozík  vysokozdvižný

 

1

3 000

169

UV lampa

 

 

2 000

170

Kalorimetr

 

 

4 000

 

LABORATOŘ

 

 

 

171

Digestoř

 

 

4 000

172

Comet ,měření teploty

 

 

4 000

173

Skřín

 

 

200

174

Stoly,regál

 

5

600

175

Váha 200g

 

1

300

176

Váha 2000g

 

1

4 000

177

Váha 10kg

 

1

4 000

178

Mikroskop

 

 

100

179

Ostatní -zkušební pícka, kahany,sklo…

   

1 000

180

Polarizační přístroj

 

2

25 000

 

PÁNVÁRNA

 

 

 

181

Vibrační stůl

 

 

1 000

182

Síta

 

 

500

183

Mlýnek na střepy čelisťový

 

 

3 000

184

Mlýnek na střepy válcový

 

 

3 000

185

Náhradní díly - pásovka,plyn.zařízení…

 

 

5 000

186

ŽB desky

 

 

5 000

 

ÚDRŽBA

 

 

 

187

drobné el.nářadí

 

 

75 000

188

    flexa,vrtačka,aku…….

 

 

189

ruční nářadí /klíče,kleště…../

 

 

190

autogen

 

 

191

svářečka ele.

 

 

192

stěhování dílny+elektro

2015

 

 

 

OSTATNÍ

 

 

 

193

GO Vysokozdvižný vozík Desta 2500

2014

 

39 000

194

    Stavební míchačka

2013

 

2 000

195

Drátěné vozíky

 

60

60 000

196

Drátěné klece

 

10

10 000

197

Podvozky malé

 

50

5 000

198

Podvozky velké

 

30

3 000

202

Nájezdová rampa,kontejner

2016

1

4 000

203

Chladící el.pec komorová 1m3

2017

1

60 000

 

celkem

 

 

4 964 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Dodavatelsko odběratelské vztahy, zákaznický kmen a smluvní vztahy

 

o   Smlouvy a vztahy s odběrateli:

 

ičo

název

 Ulice

město

stát

 

EXP USA

URBAN OUTFITTERS WHOLESALE, INC.

ANTHROPOLOGIE

5000 South Broad Street

Philadelphia, PA 19112-1495

U.S.A.

CZ05070694

Artinit s.r.o.

Prácheň 187

471 14  Kamenický Šenov

 

 

CZ762244078

Astera s.r.o.

Smetanova 548

47301 Nový Bor

 

 

DE264804802

Bocci Gmbh

Friedrich Strasse 100

10117 Berlin

Germany

 

71726462

Bohemia Crystal Glass

Pavel Jirovský

Oldřichovo nábřeží 159

285 06 Sázava

 

FR16334926128

CERGY LOCATION SERVICES

Z.A.LES PERRIERS

11-13 RUE DES PETITS CHAMPS

78500 SARTROUVILLE

FRANCE

CZ29050120

CLARTÉS s.r.o.

Londýnská 730/59

120 00 Praha 2

 

 

exp Vietnam

CRYSLORD VIET NAM CO., LTD

99 Le Duan Str.

Hoan Kiem Dist.

Ha Noi

VIET NAM

CZ6704121754

Červený Petr

Floriánova huť

Častolovice 16

470 01  Česká Lípa

 

GB 189144673

Dark Corner Studio

Northgate Busuness Center

38-40 Northgate

Newark   NG24 1EZ

United Kingdom

DE 812 376 526

Dominnik Kristallglas GmbH

In Dannheim Nr.10

993 10 Wipfratal/Dannheim

Germany

 

CZ7501282316

František Jaroš

Čistá 36

294 23  Čistá

 

 

FR 59521374272

Charlotte Juillard Design studio

129 Rue de Sevres

75006  Paris

France

 

EXP USA

AU BON CHATEAU INC

7904 WEST DRIVE #617

33141 NORTH BAY VILLAGE FL

U.S.A.

 

GB412728272

I & J l BROWN Ltd.

Whitestone

HEREFORD

HR 1  2SE

United Kingdom

EXP Azerbajdžán

K-BUILD LLC

800 Delaware Ave

City of Wilmington

19801  New Castle County

U.S.A.

AT U34152706

Kreis Fritz-Reiner

Sigmund-Haffner-Gasse 14

A-5020 Salzburg

Austria

 

IT 09476141008

Kvetna 1794 srl

Via Pieve di Cadore 30

00 135 Roma

ITALY

 

CZ61676705

Lasvit MB s.r.o.

Řepov 8

293 01   Řepov

 

 

PL 1010004508

LASVIT POLSKA Sp.z o.o.

Pisarzowice 203b

PL 59-800  Lubaň

POLSKA

 

CZ27931161

Lasvit s.r.o.

Komunardů 894/32

170 00 Praha 7

 

 

CZ7602090012

Libor Knytl

Polevsko 188

471 16 POLEVSKO

 

 

CZ280080090

MADE IN BOHEMIA

U Brodu 136

360 18 Karlovy Vary

 

 

exp irán

Maku free zone - Iran

Mr. Rahim Abbasi

Bazarche Maku

ÍRÁN

 

FR 27 408 730 554

MARKHBEIN KIBIC

7, Rue de la Gare

78640 VILLIERS SAINT FREDERIC

FRANCE

 

DE 129349878

Mayer’sche Hofkunstanstalt

Seidlstr. 25

80335 München

Germany

 

CZ24169781

Meadows

U Vojanky 1309/1a

 Košíře

150 00 Praha 5

 

EXP Ukrajina

Metaldesign LTD

Riashivskastr., 5 / 55

79040 Lviv

UKRAINE

 

exp irán

Maku free zone - Iran

Mr. Rahim Abbasi

Bazarche Maku

ÍRÁN

 

FR 59521374272

MME JUILLARD

129 Rue de Sevres

75006  Paris

France

 

CZ02899353

MONTAUBERT s.r.o.

17. listopadu 850/25

669 02 Znojmo

 

 

SK1020053298

Pavel Gramblička

CRYSTAL PARTNER

Valašská Belá č. 826

SLOVENSKO

 

CZ7802252337

Pavel Mansfeld Vajsejtl

Revoluční 262

471 16 POLEVSKO

 

 

CZ00012645

PRECIOSA - LUSTRY,  a.s.

Nový Svět 915

471 14  Kamenický Šenov

 

 

CZ24854816

Royal Glass Bohemia 1905 s.r.o.

Londýnská 730/59

120 00 Praha 2

 

 

BE 0633880251

SA CHEHOMA TRADING COMPANY

AVENUE DES ARTISANS(GHI) 31

7822 ATH

BELGIUM

 

CZ28527283

SANS SOUCI FINE ART, s.r.o.

Poděbradská 186/56

Areál "Tesla"

198 00 Praha 9 - Hloubětín

 

CZ27278727

SANS SOUCI, s.r.o.

 Řeznická 656/14

110 00 Praha 1

 

 

CZ25403737

SKLARNA SLAVIA s.r.o.

Sluneční 892

47301  Nový Bor

 

 

CZ49904841

Sklářský Atelier s.r.o.

Palackého náměstí 181

473 01  Nový Bor

 

 

SE 556710529001

Skogsberg&Smart AB

Bellmansgatan 26

11847 Stockholm

SWEDEN

 

CZ 62237039

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

příspěvková organizace

Havlíčkova 57

471 14 Kamenický Šenov

 

DE 259511199

Sven Marhus von Hacht

Kegelgäßle 46

72160 Horb am Neckar

Germany

 

CZ06356575

Synergy Design s.r.o.

Modrého 1107/7

198 00 Praha 9 - Hloubětín

 

 

06708994

Šípek & Špalek s.r.o.

Na Balkáně 450/25

Vysočany

130 00 Praha 3

 

exp - Thajsko

TAITHANIN  CO.,LTD

84/12 Moo 3, Phahonyothin Rd.

Klong Nueng,Klong Luang

Pathum Thani 12120

Thailand

CZ7710235863

Tomas Kamenec

Komenského 11

47152 Sloup v Čechách

 

 

CZ7604202320

Tomáš Tůma

Sokolská 643

471 16 POLEVSKO

 

 

CZ05070694

Tůma Tomáš s.r.o.

Prácheň 178

471 16 POLEVSKO

 

 

CZ6406161520

Václav Růžička

Riva Glass

Gen.Sobody 301

473 01   Nový Bor

 

CZ7704025978

Václav Řezáč

Malé Náměstí 69

468 22 Železný Brod

 

 

CZ06743838

Vaclav Rezac, s.r.o.

Malé Náměstí 69

468 22 Železný Brod

 

 

CZ46711449

VITRUM spol. s r.o.

468 11 Janov nad Nisou 49

 

 

 

DE 297 116 575

YVE+BIO GmbH

Hamburger Str. 92

28205 Bremen

Germany

 

 

 


 

 

o   smlouvy a vztahy s dodavateli

 

-          Compag Sever s.r.o. ; V Lukách 95/IV ; 471 24 Mimoň – Svoz odpadu komunálního

 

-          Compag Sever s.r.o. ; V Lukách 95/IV ; 471 24 Mimoň – Svoz odpadu tříděného (plasty)

 

-          Schindler CZ, a.s.; Řevnická 170/4; 155 21 Praha 5 – Servis a revize výtahu

 

-          EP ENERGY TRADING, a.s.; Klimentská 46; 110 02 Praha 1 – Dodávka plynu

 

-          CENTOPOL ENERGY. a.s.; Vaníčkova 1594/1; 400 01 Ústí nad Labem – Dodávka elektrické energie

 

 

 

-          Bankovní účty, tj. práva a povinnosti ze smlouvy o vedení běžného účtu včetně zůstatku na běžném účtu vážící se k následujícím účtům:

 

o   běžný účet č. 4211071501/6800, vedený v souladu se smlouvou o běžném účtu Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 15800 Praha - Jinonice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka B 4353, IČ: 25083325

 

zůstatek k 31.12.2018 : 315.910,15 Kč

 

o   běžný účet č. 1201056494/6800, vedený v souladu se smlouvou o běžném účtu Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 15800 Praha - Jinonice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka B 4353, IČ: 25083325

 

zůstatek k 31.12.2018 : 11.151,25 EUR

 

o   běžný účet č. 1201056486/6800, vedený v souladu se smlouvou o běžném účtu Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 15800 Praha - Jinonice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka B 4353, IČ: 25083325

 

zůstatek k 31.12.2018 : 575,93 USD

 

 

 

 

 

Na nástupnickou společnost přechází tyto úvěrové smlouvy rozdělované společnosti.

 

o   Smlouva o kontokorentním úvěru č. KA1608283  včetně následujících dodatků uzavřenou mezi rozdělovanou společností a  Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 15800 Praha - Jinonice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka B 4353, IČ: 25083325

 

 

 

Podrobnější specifikace výše uvedeného majetku Rozdělované společnosti, jež dle tohoto Projektu přechází na Nástupnickou společnost je uvedena ve znaleckém posudku o ocenění odštěpované části jmění vystaveném znaleckým ústavem 1. Znalecká a.s.

 

 

 

Čl. 14

 

Souhlas správních orgánů

 

 

 

K Odštěpení se nevyžaduje žádný souhlas správního orgánu ve smyslu § 15a Zákona.


 

 

Čl. 15

 

Společná a závěrečná ustanovení

 

 

 

Tento Projekt a další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména Zákonem.

 

Tento Projekt byl vyhotoven v 6 (šesti) vyhotoveních.

 

Pro účely právní a daňové jistoty a jednoznačnosti jednání vůči třetím osobám se deklaruje, že prvním dnem, kdy Nástupnická společnost po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku vystupuje z titulu příslušné odštěpované části jmění dle tohoto Projektu vůči třetím osobám, je den zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku.

 

Ode dne zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku postupuje Nástupnická společnost tak, že:

 

(i)     v souvislosti s uskutečněnými zdanitelnými plněními, jejichž datum uskutečnění zdanitelného plnění spadá do období ode dne zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku (včetně) vystavuje Nástupnická společnost daňové doklady svým jménem a se svým DIČ,

 

(ii)   v souvislosti s přijatými zdanitelnými plněními, jejichž datum uskutečnění zdanitelného plnění spadá do období ode dne zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku (včetně), a zároveň byl obdržen příslušný daňový doklad, uplatňuje nárok na odpočet DPH v příslušném zdaňovacím období Nástupnická společnost.

 

Daňový doklad, který obdrží Rozdělovaná společnost, ale který souvisí s ekonomickou činností Nástupnické společnosti, doručí Rozdělovaná společnost bez zbytečného odkladu Nástupnické společnosti.

 

Zjistí-li Nástupnická společnost po zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku důvody pro vystavení daňového dokladu za uskutečněná zdanitelná plnění s datem uskutečnění zdanitelného plnění, které spadá do období po Rozhodném dni do dne zápisu Odštěpení do obchodního rejstříku, vyrozumí Nástupnická společnost Rozdělovanou společnost o této skutečnosti a zároveň sdělí, které třetí osobě plnění náleží. Rozdělovaná společnost následně vystaví daňový doklad na třetí osobu. Vzniklý závazek nebo pohledávku vyplývající z odvedené DPH si Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost vzájemně vypořádají stejně tak jako úhradu přijatou od třetí osoby za uskutečněné zdanitelné plnění.

 

Daňové doměrky včetně příslušenství, které budou dodatečně vyměřené správcem daně, případně jiným kontrolním orgánem v souvislosti s majetkem a dluhy vzniklými před zápisem Odštěpení do obchodního rejstříku jdou k tíži Rozdělované společnosti.

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….

 

CKV s.r.o.

 

Kontakty

 

Ing. Miroslav Čermák

 Ekonomický ředitel

 Tel. (+420) 774 414 044

 E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vladimír Kynčl

 Technický  ředitel

 Tel. (+420) 774 414 041

 E-mail : kyncl@ckv.cz

 

Milan Vacek

 Výrobní  ředitel

 Tel. (+420) 774 414 042

 E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Provozovna Sklárna Jílek

 Nová Huť 687, 471 14 Kamenický Šenov

 GSM : 50.7828369N, 14.4659328E

 Tel. (+420) 487 764 300

 E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Exkurse


Exkurse výrobou Vás seznámí s ruční výrobou foukaného skla

Exkurze výrobou probíhají po skupinách, s průvodcem, trvají cca 40 minut.

Termín exkurse je nezbytné domluvit (objednat) předem, nejlépe e-mailem.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Po 8:00-12:30

Přestávka – 10:00-10:30

 

Vstupné základní - exkurze výrobou, pro skupiny do 15 osob

Dospělí 90,00 Kč/osobu

Děti do 18 let 50,00 Kč/osobu

Senioři od 63 let 80,00 Kč/osobu

 

Minimální vstupné pro malé skupiny 500,00 Kč/skup.

 

 

Vstupné snížené - exkurze výrobou, pro skupiny nad 15 osob

 

 Dospělí 80,00 Kč/osobu

Děti do 18 let 40,00 Kč/osobu

Senioři od 63 let 60,00 Kč/osobu